五根

pañcendriyāṇi.
(1) The five roots, i. e. the five organs of the senses: eyes, ears, nose, tongue, and body as roots of knowing.
(2) The five spiritual organs pr positive agents: [lang id =1028]信 faith, [lang id =1028]精進 energy, [lang id =1028]念 memory, [lang id =1028]定 visionary meditation, [lang id =1028]慧 wisdom. The [lang id =1028]五力 q. v. are regarded as negative agents.
* * *
五根的根, 是能生之義, 也有增上之義, 如草木之根, 能生干枝花果。 五根的根, 又有淨色根與浮塵根的分別。 浮塵根又名外根, 是四大粗色所造, 就是我人彼此可見的眼睛、 耳朵、 鼻子、 舌頭、 身體五種感覺器官。 但這是外在的根, 沒有生識的功能, 其作用在於扶持內根, 故又名扶根塵(扶持內根的塵法)。 淨色根又名內根, 也稱勝義根, 是一種透明的、 清淨的物質, 是淨色四大所造。 淨色根為生識之處, 以現代的科學智識來看, 此即為神經纖維及神經細胞。 佛書中有形容外根的偈子, 曰: ‘眼如葡萄朵, 耳如卷菜葉, 鼻如雙垂瓜, 舌如新偃月, 身如腰鼓顙。’ 《俱舍論》載: ‘五根者, 所謂眼、 耳、 鼻、 舌、 身根。’ 見分釋條。
* * *
◆﹝出法界次第﹞ 謂修行之人修四念處觀, 雖善萌微發, 根猶未生, 根未生故, 善萌易壞。 今修五法, 使善根生, 故以根為名也。 (四念處者, 一觀身不淨、 二觀受是苦、 三觀心無常、 四觀法無我也。 ) 〔一、 信根〕, 謂信於正道及助道法, 則能出生一切無漏禪定解脫, 是名信根。 (正道者, 即四念處觀也。 助道者, 即五停心之觀也。 無漏者, 因修禪定不落生死也。 ) 〔二、 精進根〕, 謂既信四念處正觀及諸助道善法, 倍策精進, 勤求不息, 是名精進根。 〔三、 念根〕, 謂但念正道及諸助道, 一心觀想, 不令邪妄得入, 是名念根。 〔四、 定根〕, 謂攝心正道及諸助道, 一心寂定, 相應不散, 是名定根。 〔五、 慧根〕, 謂四念處之慧, 為定法所攝, 內性自照, 不從他知, 是名慧根。 ◆根即能生之義, 謂此五根, 能生一切善法也。 一、 信根, 謂信於正道也。 二、 精進根, 謂修正法無間無雜也。 三、 念根, 謂於正法記憶不忘也。 四、 定根, 謂攝心不散也。 五、 慧根, 謂於諸法觀照明了也。
* * *
1.指眼等之五根, 眼根能生眼識, 耳根能生耳識, 鼻根能生鼻識, 舌根能生舌識, 身根能生身識。 2.信根、 進根、 念根、 定根、 慧根、 因此五法是生聖道的根本, 故名五根。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 五根 — ★瑜伽二十九卷九页云:彼由如是胜三摩地,为所依持,胜三摩地,为所依止,能进修习增上心学增上慧学所有瑜伽。 由进修习此瑜伽故;于他大师弟子所证,深生胜解,深生净信。 此清净信增上义故;说名信根。 问:于何增上?答:于能生起出世间法而为上首,及于能起精进念定慧,为其增上。 余精进等,于能生起出世间法,及于能起展转乃至慧,为其增上。 乃至其慧,唯于能起出世间法,为其增上。 是故信等,说名五根。 ★二解 辩中边论中卷十三页云:已说修神足;当说修五根。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 五根 — 1.佛教謂能生一切善法的五種根本法。 即信根(信奉佛法), 精進根(勤修善法), 念根(憶念正法), 定根(使心不散), 慧根(思維真理)。 《俱舍論》卷三: “於清淨法中, 信等五根, 有增上用。 所以者何?由此勢力伏諸煩惱, 引聖道故。” 南朝 梁元帝 《與蕭諮議等書》: “必須五根之信, 以信為首;六度之檀, 以檀為上。” 2.佛教謂眼、耳、鼻、舌、身五種感覺器官。 《俱舍論》卷一: “五根者, 所謂眼、耳、鼻、舌、身根。” 明 楊慎 《藝林伐山‧譬喻經》: “五根之禍,… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 五根 — 拼音: wu3 gen 解释: 佛教用语: (1) 指眼、 耳、 鼻、 冰触觉五种感官。 阿毗达磨俱舍论·卷一: “言五根者, 所谓眼、 耳、 鼻、 冰身根。 ” (2) 指信根、 精进根、 念根、 定根、 慧根。 根是力量的意思, 指进入圣道, 调伏烦恼的力量。 信根是对佛陀生起清净的信心。 精进根是努力的长善除恶。 念根是修四念处。 定根指修习四禅。 慧根指如实知四圣谛。 杂阿含经·卷二十六: “尔时, 世尊告诸比丘: “有五根。 何等为五? 谓信根、 精进根、 念根、 定根、… …   Taiwan national language dictionary

  • 五根 — 拼音:wu3 gen 佛教用語: (1) 指眼、 耳、 鼻、 冰觸覺五種感官。 阿毗達磨俱舍論·卷一: “言五根者, 所謂眼、 耳、 鼻、 冰身根。” (2) 指信根、 精進根、 念根、 定根、 慧根。 根是力量的意思, 指進入聖道, 調伏煩惱的力量。 信根是對佛陀生起清淨的信心。 精進根是努力的長善除惡。 念根是修四念處。 定根指修習四禪。 慧根指如實知四聖諦。 雜阿含經·卷二十六: “爾時, 世尊告諸比丘: 「有五根。 何等為五? 謂信根、 精進根、 念根、 定根、 慧根。 」” …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 五根 — 謂生人資質各異而由五根所致。 五根即: 上無色根、 是為天根、 斬絕地根、 保命生根、 落滅惡根。 南宋王契真編《上清靈寶大法》卷四: 〝上無色根諸塵漏淨, 入於無相無為之品;是為天根, 未達此根, 先斬絕地根, 無諸業累苦債, 即得保命生根。 二道並以落滅惡根為首。 又云: 上法天根, 中法地根, 除於色根, 落滅惡根〞。 …   Explanatory dictionary of Taoism

  • 五根各于四事增上 — ★五事毗婆沙论上七页云:问:何根于谁,有几增上?答:五根各于四事增上。 一、庄严身。 二、导养身。 三、生识等。 四、不共事。 先辩眼根庄严身者:谓身虽具众分余根;若阙眼根;便丑陋故。 导养身者:谓眼能见安危诸色,避危就安,身久住故。 生识等者:谓依眼根,一切眼识及相应法,皆得生故。 不共事者:谓见色用,唯属眼根。 二十一根、无斯用故。 次辩耳根庄严身者:谓耳聋者、不可爱故。 导养身者:谓耳能闻好恶声别,避恶就好,身久住故。 生识等者:谓依耳根,一切耳识及相应法,皆得生故。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 五根中患相 — 五根, 眼耳鼻舌身也。 身患者, 四體卒痛, 百節酸疼。 舌患者, 或瘡或硬, 飲食失味。 鼻患者, 鼻常齆塞, 及流濃涕。 耳患者, 或痛或聾, 或嘈嘈然作聲。 眼患者, 或赤或疼, 昏花翳闇, 是為五根中患相。 (齆, 烏貢切。 ) …   Dictionary of Buddhist terms

  • 五根五力 — ★大毗婆沙论一百四十一卷九页云:五根者:谓信根、精进根、念根、定根、慧根。 五力亦尔。 此五随名,即心所中各一为性。 已说自性。 当说所以。 问:何缘此五,名根名力?答:能生善法故名根。 能破恶法故名力。 有说:不可倾动名根。 能摧伏他名力。 有说:势用增上义是根。 不可屈伏义是力。 若以位别;下位名根。 上位名力。 若以实义;一一位中,皆具二种。 此二广辩,如余处说。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 五根五力差别 — ★辩中边论中卷十四页云:如前所说顺解脱分,既圆满已;复修五根。 何位修习顺抉择分?为五根位,五力位耶?颂曰:顺抉择二二,在五根五力。 论曰:顺抉择分中暖顶二种,在五根位。 忍世第一法,在五力位。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 五根三根相摄 — ★瑜伽五十七卷二十二页云:问:五根、三根、为五摄三?三摄五耶?答:三摄五。 非五摄三。 不摄何等?谓意乐喜舍根。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.